ششمین کنگره مشترک پریناتولوژی و نئوناتولوژی یزد - آذر ماه 94

ششمین کنگره مشترک پریناتولوژی و نئوناتولوژی یزد - آذر ماه 94

در این کنگره که اساتید پریناتولوژی کشور حضور داشتند، تازه‌های پریناتولوژی و نئوناتولوژی مورد بحث قرار گرفت. خانواده تسنیم بهبودآرمان در کنار شرکت پارس طب یزد به عنوان یکی از حامیان مالی اصلی نقش بسزایی در این کنگره برعهده داشت.

ششمین کنگره مشترک پریناتولوژی و نئوناتولوژی یزد - آذر ماه 94
ششمین کنگره مشترک پریناتولوژی و نئوناتولوژی یزد - آذر ماه 94
ششمین کنگره مشترک پریناتولوژی و نئوناتولوژی یزد - آذر ماه 94
ششمین کنگره مشترک پریناتولوژی و نئوناتولوژی یزد - آذر ماه 94
ششمین کنگره مشترک پریناتولوژی و نئوناتولوژی یزد - آذر ماه 94

دانلود کاتالوگ جامع